Ansvarlig virksomhedspraksis

Alle virksomheder har et socialt ansvar – i Safe IT-Solutions prioriterer vi vores

Vores filosofi bygger på ansvarlig virksomhedspraksis

I Safe IT-Solutions prioriterer vi ansvarlighed i bred forstand. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt og har inkorporeret nogle af FN’s Verdensmål i vores strategier. 

Du kender måske allerede til CSR, den engelske forkortelse for Corporate Social Responsibility? På dansk omtales det ofte som virksomheders sociale ansvar eller samfundsmæssige ansvar. Vi har valgt at fokusere på socialt ansvar med særlig omtanke for: 

  • Ressourceforvaltning og reduktion af affald – især elektronikaffald 
  • Vores team hos Safe IT-Solutions 
  • Lokalsamfundet og støtte til lokale iværksættervirksomheder 
  • Vores kunder, der befinder sig i mange forskellige brancher 

CSR handler altså om, hvordan vi som virksomhed kan skabe værdi for både vores egne interessenter og for samfundet som helhed. 

Vi ser derfor CSR som en integreret del af vores virksomhedsstrategi, hvor ansvarlig praksis er central. 

Dét er ansvarlig virksomhedspraksis i vores øjne! 

Vores holdning til ansvarlig elektronik

 
 
 
 

I Safe IT-Solutions fylder CSR og en samvittighedsfuld filosofi en stor del af vores dagligdag. Vi stræber efter at implementere FN’s Verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion, så mange steder i vores daglige arbejde som muligt.  

Derfor har vi truffet nogle bevidste, strategiske valg, der reflekterer vores ønske om at optimere håndteringen af IT-ressourcer både hos os selv og hos vores kunder. Eksempelvis benytter vi leverandører, der selv har fokus på at bidrage til den grønne omstilling vha.: 

  • Istandsættelse og genbrug af IT-hardware, også kaldet refurbed IT 
  • Drift af servere, der kører på CO2-neutral og 100 % ren energi 

Dette har vi valgt, da det er ressourcekrævende hver gang, der enten skal bruges strøm til at holde IT-udstyr kørende, når der skal produceres nyt IT-udstyr samt hver gang, der skal skrottes noget – og vores planet betaler altid prisen.  

Det er vigtigt for os at træffe bevidste valg for at værne om vores jords naturressourcer. Vi ønsker dog ikke at stoppe IT-udviklingen, men at arbejde med den for at skabe holdbare løsninger for fremtidige generationer.  

Faktisk har vi taget et vigtigt skridt i vores strategi mod ansvarlig virksomhedspraksis og sælger genbrugt IT-udstyr til vores kunder. På den måde kan vi også hjælpe dem med deres sociale ansvar. 

Sådan inkorporerer vi en ansvarlig virksomhedspraksis i vores arbejde

 
 

I Safe IT-Solutions værner vi om vores ansatte og vores arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at det er værdiskabende, rart og trygt at gå på arbejde – og så skal det også være sjovt.   

Vores vision er at sikre et godt og funktionelt arbejdsmiljø. Derfor er vi bevidste om, hvordan vi skaber en positiv kultur med god energi på arbejdspladsen. Vi har f.eks. fokus på: 

  • Gensidig respekt, så vi har en god tid sammen, mens vi er på arbejde 
  • Åben kommunikation på kontoret, hvor idéer, inputs og feedback altid er velkomne 
  • Personlig og professionel udvikling, så vi både skaber og får mest værdi i vores arbejde 

Vi har et etisk ansvar over for vores kunder og lokalområdet

 
 
 

I Safe IT-Solutions bestræber vi os på at være gennemsigtige og etiske i vores tilgang til vores kunder. Vi tror derfor ikke på at have lange bindingsperioder, når den gode kunderelation skal etableres og vedligeholdes.  

Vi er tydelige omkring vores rådgivning og løsninger, der altid er brugbar og afspejler kundens faktiske behov – der er ingen pseudoløsninger hos os. Vi har et oprigtigt ønske om at hjælpe! 

Denne tilgang til CSR tager vi også med os i vores ageren i lokalsamfundet. Vores vision er at kunne leve endnu mere op til FN’s Verdensmålene 8, anstændige jobs og økonomisk vækst, samt mål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund. 

Lokalt fokus

 
 
 
 

Vi har fokus på at hjælpe den lokale iværksætterverden med at blomstre og spredes i lokalområdet i og omkring Vordingborg Kommune.  

Samtidig bestræber vi også på at støtte op om lokale initiativer i vores nærområde; f.eks. er vores direktør i Safe IT-Solutions bestyrelsesformand i Foreningen Øens Dyr, der driver minizooen Øens Dyr på Masnedø. Derudover har vi i Safe IT-Solutions tidligere støttet byens Festuge samt kunst- og kulturfestivalen, Waves. 

En ansvarlig filosofi giver derfor mening for os, så vi gennem vores stillingtagen og tiltag både i forhold til vores kunder samt vores lokalområde

Genbrug af elektronik ud fra en ansvarlig filosofi

 
 
 
 

Elektronikaffald udgør en stadig større del af affaldsmængden. I 2021 blev der indsamlet intet mindre end 98.000 ton elektronikaffald i Danmark, hvoraf servicebranchen stod for otte ton alene. 

På politisk plan har man i Danmark vedtaget en Handlingsplan for cirkulær økonomi, der skal fungere som en national plan for håndtering og forebyggelse af affald i perioden 2020-2032. 

Cirkulær økonomi handler om at bevare og udnytte værdien af materialer og produkter så længe som muligt. Og her kommer genbrug af IT også til at spille en rolle, da det hjælper til at reducere mængden af IT-affald, der i sidste ende skal deponeres. 

Mange af komponenterne i tablets og bærbare computere kan genbruges i andre nye produkter. Faktisk anslås det, at op til cirka 85 % af en bærbar computer kan genanvendes til andre formål. 

Ved at reparere, genbruge og udvinde ressourcerne på ny får elektroniske apparater forlænget levetiden, der mindsker behovet for at udvinde ressourcerne på ny fra jorden. 

4 gode huskeregler om elektronikaffald, som I bør kende

Har jeres udstyr en ledning eller et batteri?

Ja, så er der tale om elektronikaffald, og det skal håndteres på særlig vis og anderledes end jeres normale affald.

Måske har I allerede et særligt affaldsrum til jeres ødelagte elektronik?

Hvis ikke, er det vigtigt, at I afleverer det til f.eks. genbrugspladsen eller i særlige IT-genbrugsbutikker, der modtager elektronikaffald.

Må I smide jeres elektronik i skraldespanden?

I må aldrig smide jeres elektronikaffald i skraldespanden, brænde det eller smide det i naturen – ellers vil det skade lokalmiljøet og forurene langt mere end højest nødvendigt.

Har I overvejet at sælge jeres brugte elektronik?

Slip for rodet og øg jeres budget ved at sælge jeres gamle elektronik (også selv om I er en virksomhed). På den måde kan andre få glæde af de ressourcer, de udgør.

Scroll to Top